നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ തെറ്റ് നിങ്ങളെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കും.

സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന് ഐശ്വര്യങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും വന്നുചേരുന്നതിന് സഹായകമാണ്. പ്രധാനമായും ഒരു വീട്ടിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് കൊളുത്താറുള്ളത് സ്ത്രീകളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ശരീരശുദ്ധിയും ആർത്തവ ശുദ്ധിയും ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. സന്ധ്യയ്ക്ക് ഏവർക്കും കൊടുക്കുന്ന സമയത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും.

   

ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചില തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രധാനമായും ഈ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ദോഷമായി ബാധിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്കുകൾ സമയത്തിന് മുൻപായി തന്നെ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. വീടിന്റെ അകം അടിച്ചുവാരി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വച്ചിരിക്കണം.

നിലവിളക്ക് കുത്ത് കൊളുത്തുന്ന സമയത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും അലക്കാൻ പോകുന്നത് അത്ര അനുയോജ്യമല്ല. അലക്ക് മാത്രമല്ല നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി വീട്ടിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഒരിക്കലും ആ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ആരും കുളിക്കാൻ പോലും പോകരുത്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കൊളുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിലവിളക്കും.

വൃത്തിയും ശുദ്ധിയും ഉള്ളതായിരിക്കണം. ചോർച്ചയുള്ള നിലവിളക്ക് വിലക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ ദോഷമാണ്. പരമാവധിയിൽ സ്ത്രീകൾ തന്നെ വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊടുത്താനായി ശ്രമിക്കണം. സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ മാത്രം പുരുഷന്മാർ ഇതിനായി നേതൃത്വം കൊടുക്കാം. സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് തലമുടി അഴിച്ചിടുന്നത് അനുയോജ്യമല്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുതുന്നത് എല്ലാ ശുദ്ധിയോടും കൂടി ആയിരിക്കട്ടെ കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനായി താഴെയുള്ള ലിങ്ക് തുറന്നു കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *