ദേവി നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എല്ലാം സാധിക്കും, മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കൂ.

മൂന്ന് പ്രത്യേക ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്ന് ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു നൽകുന്നവയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന മനസ്സിനെ വല്ലാതെ അടുപ്പം തോന്നുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ആദ്യത്തെ ചിത്രം.

   

കൊടുങ്ങല്ലൂർ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിന്റെതാണ്. രണ്ടാമതായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയുടെ ക്ഷേത്ര നടയാണ്. മൂന്നാമതായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം മൂകാംബിക ദേവി ക്ഷേത്രമാണ്. ഈ മൂന്ന് ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നവയാണ്. നിങ്ങൾ ഈശ്വര ചിന്തയോട് കൂടി തന്നെ ഇവയിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആദ്യത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെ ക്ഷേത്രനടയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും.

നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ശത്രു ദോഷം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത്.ഈ ശത്രു ദോഷം ഇല്ലാതാക്കി ആഗ്രഹം സഫലമായി കഴിഞ്ഞാൽ ദേവിയുടെ നടയിൽ വന്ന് ദേവിക്ക് നെയ് വിളക്ക് വഴിപാടായി സമർപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. രണ്ടാമത് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയുടെ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ദേവിക്ക് ഒരു കിഴി നാണയം സമർപ്പിക്കുമെന്നും കുടുംബസമേതം ദർശനം.

നടത്തുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ആഗ്രഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധിച്ചു കിട്ടും. മൂന്നാമത് മൂകാംബിക ദേവിയുടെ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ആഗ്രഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധിച്ചു കിട്ടും എന്നത് ഉറപ്പാണ്. ദേവിക്ക് പഞ്ചാമൃതം വഴിപാടായി സമർപ്പിക്കാം എന്ന് നേർന്നുകൊള്ളു. തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിവിനായി വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *