വർഷങ്ങൾ ചികിത്സിച്ചിട്ടും മാറാത്ത മൈഗ്രേന് ഇനി ശാശ്വത പരിഹാരം.

ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ കാരണം ചിലപ്പോൾ മറ്റു പലതും ആയിരിക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ് മൈഗ്രൈൻ തലവേദനകൾ. മൈഗ്രേൻ തലവേദനകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിനുവേണ്ടി വർഷങ്ങളോളം ചികിത്സിച്ചിട്ടും ഭേദമവാത്ത അവസ്ഥ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം അനുഗ്രഹം തലവേദനകളുടെ.

   

യഥാർത്ഥ കാരണം തലയിൽ അല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. മിക്കവാറും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം കിടക്കുന്നത് വയറിനകത്ത് ആയിരിക്കും. ദഹന വ്യവസ്ഥയിലുള്ള നല്ല ബാക്ടീരിയകളുടെ അളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് ചീത്ത ബാക്ടീരിയൽ പ്രവർത്തനം വർദ്ധിക്കുന്നതും ഇതിനുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇനി മൈഗ്രൈൻ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി തലയ്ക്ക് മരുന്ന് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി മൈഗ്രൈൻ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. മറ്റ് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം ഈ ദഹന വ്യവസ്ഥ തന്നെയാണ്. പ്രധാനമായും വായനാറ്റം വായിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുണ്ണ് എന്നിവയെല്ലാം ഈ ദഹന വ്യവസ്ഥയിലെ ചീത്ത ബാക്ടീരിയ പ്രവർത്തനഫലമായാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ദിവസവും നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആരോഗ്യ ശീലത്തെക്കുറിച്ച്.

നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കൃത്യമായി ദഹിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഫലമായി യുവതഹനാ വ്യവസ്ഥയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുകയും അവിടെ പഴകി ചില ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവയാണ് പിന്നീട് ആ ദഹന വ്യവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചീത്ത ബാക്ടീരിയകൾ ദഹന വ്യവസ്ഥയെ പൂർണമായും താറുമാറിലാക്കും. തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *