രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും പണക്കാരനാകാം.

സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി എന്നത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നേടിയെടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രയത്നങ്ങളും ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്തു പല ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു ആഗ്രഹത്തോടെ കൂടി ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്കിലും ഈ പ്രയത്നങ്ങൾ എല്ലാം പലപ്പോഴും ഫലമില്ലാതെ പോവുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കും.

   

ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നേടുന്നതിനും ഒരു സമ്പന്നനാകാൻ പോലും ചില ചെറിയ പ്രവർത്തികൾ സഹായിക്കുമെങ്കിൽ ഇത് വളരെയധികം സഹായം ആയിരിക്കും. ഒരുപാട് പണത്തിൽ അല്ലാതെ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകാതെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുബേരൻ ആകാനുള്ള യോഗമാണ് വന്നുചേരുന്നത്. ദിവസവും സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് വെച്ച്.

പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലുക എന്നത്. ഓം യക്ഷരാജായ വിദ്മഹേ വൈസ്രവണായ ദി മഹേ തന്നോ കുബേര പ്രചോദയത് എന്ന മന്ത്രം വടക്കു ദശയിലേക്ക് നോക്കി ദിവസത്തിൽ രാത്രി സമയത്ത് ഒരിക്കൽ മാത്രം പറയുക. വ്യാഴം ശനി ദിവസങ്ങളിൽ ചന്തയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ തുളസിത്തറയിൽ ഒരു ചെറിയ ചിരാത് വിളക്കുകൂടി കത്തിച്ചു വയ്ക്കുക. അതുപോലെതന്നെ..

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ചിത്രമാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെത്. ലക്ഷ്മിദേവി ഗൃഹപ്രവേശം നടത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രം വാങ്ങി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഈ ചിത്രത്തിനു മുൻപിൽ നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ലഭ്യമാകും തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിവനായി വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *