നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങളുടെ മൂ.ത്രം ചോർന്നു പോകുന്നുണ്ടോ പരിഹാരം നിസ്സാരമാണ്

ഒരുപാട് ആളുകളെ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് മൂത്രവാർച്ച. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂത്രവാർച്ച പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ജലാംശം വർദ്ധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കാം. ചില ആളുകൾക്ക് മൂത്രനാളിയിലെയോ മസിലുകളുടെയോ മലപ്പുറം കൊണ്ടും ഇത്തരത്തിൽ അറിയാതെ മൂത്രം പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പ്രധാനമായും പുരുഷന്മാരിൽ.

   

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗമായി ഇത്തരത്തിൽ മൂത്രവാർച്ച ഉണ്ടാകാം. ചില ആളുകൾക്ക് ചെറുതായി ഒന്ന് തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂത്രവാർത്ത അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ മൂത്രവാർത്ത ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായം കൂടുന്തോറും സ്ത്രീകളിലെ മൂത്രനാളിനെയും മുദ്രവാഹിനി കുഴലുകളുടെയും ഭലക്കുറവ് ഇത്തരത്തിൽ.

മൂത്രവാർച്ച ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു. ആർത്തവവിരാമം കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ മൂത്രവാർത്ത ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും മൂത്രവാർച്ച ഉണ്ടാകാം എങ്കിലും ചില ആളുകൾക്ക് അമിതമായി വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ശീലം കൊണ്ടും ഇത് ഉണ്ടാകാം. വളരെ നിസ്സാരമായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോഴൊക്കെ കൈകൾ ഇതിനെ ഒരു പരിഹാരമായി മാറുന്നു.

ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ചികിത്സ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇന്ന് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഉണ്ട്. എങ്കിലും പലരും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ മുൻപിൽ തുറന്നു പറയാത്തതാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇത്തരത്തിൽ മൂത്രവാർത്ത ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിനുവേണ്ടി ചികിത്സകളും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുക. വൈകുംതോറും മരുന്നുകൾ ഫലിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞുവരുന്നു. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *