മരണവീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും

മിക്കവാറും ആളുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബന്ധമോ അകന്ന ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ ആരെങ്കിലും മരിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പോകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ മരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കുറവുകൊണ്ട് വരുത്തുന്ന ഇത്തരം തെറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് തന്നെ വലിയ വിനയായി മാറും. പ്രധാനമായും.

   

ഒരു മരണവീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക. ഒരിക്കലും മരണവീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബാഗിലോ കൈവശമോ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ. ഉദിച്ച നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും ആടയാഭരണങ്ങളോ അണിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും മരണവീട്ടിലേക്ക് പോകരുത്. മരിച്ച വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ.

ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും ആ വ്യക്തിയേഡ് മരിച്ചതിനുശേഷം വിദ്വേഷം കാണിക്കാതിരിക്കുക. മാത്രമല്ല മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മരിച്ചത് നന്നായി എന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ശവശരീരം നിങ്ങളുടെ മുൻപിലൂടെയോ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും തല കുനിച്ച് വണങ്ങി നിൽക്കുക.

നിങ്ങൾ ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയ ശേഷം തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് കുളിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം അകത്തേക്ക് കയറാൻ സാധിക്കുന്നതുപോലെ ചെയ്യുക. ഇത്തരത്തിൽ കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം പീഡനം പുറത്ത് ഇല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അല്പം വെള്ളം എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്കു ചുറ്റും മൂന്നുതവണ ഉഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചതിനു ശേഷം അകത്തു കയറി കുളിക്കുക. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *