സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജ് പോലെയല്ല അവരുടെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മനസ്സലിയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്.

രാജേഷും അനുപമയെ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഒരുപാട് നാളത്തെ പ്രണയത്തിനു ശേഷമാണ്. ഒരു പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അവരുടെയെല്ലാം വീട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടുപേർക്കും അത്യാവശം നല്ല ജോലി ഉണ്ട് എന്ന കാരണത്താൽ ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം അവർ തന്നെ കണ്ടെത്തി. ഇവർ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങളായി ഇവർക്ക് രണ്ട് ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.

   

കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചതോടുകൂടി അനുപമ ജോലിക്ക് പോകാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ മക്കളെ നോക്കി ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുവരെയും യുഎസ്സിൽ നല്ല ഒരു ജോലിയാണ് അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അനുഭവം വീട്ടിൽ മക്കളെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ രാജേഷിനെ കൊൽക്കത്തയിൽ നല്ല ഒരു ജോലി ലഭിച്ച അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറുകയും അനുഭവമയും കുഞ്ഞുങ്ങളും തന്നെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. മാസത്തിലോ ഒരിക്കൽ മാത്രം വരുന്ന രീതിയായിരുന്നു.

പിന്നീട് രാജേഷിനെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. രാജേഷി ഇതേസമയം തന്നെ ഓഫീസിലെ മറ്റൊരു യുവതിയുമായി അവിഹിത ബന്ധം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അനുപമയിൽ നിന്നും കുറേശ്ശെ രാജേഷ് ആകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് രാജേഷ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴെല്ലാം.

ഇവർ തമ്മിൽ വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. ഒരിക്കൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വഴക്ക് ചെന്ന് അവസാനിച്ചത് അനുഭമയുടെ മരണത്തിലാണ്. മരിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞ് അനുപമയുടെ ശവശരീരം പല പോളിയും കവറുകൾ ആക്കി ഒരു ഫ്രീസറിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ അനുപമയെ വീട്ടുകാർ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മാറി. തുടർന്ന് ഏരിയ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *