കണ്ണേറുകൊണ്ട് ജീവിതം പച്ച പിടിക്കാത്ത ആളുകളാണ് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ

പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും വന്നുചേരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ ദേഷ്യത്തോടെയോ അസൂയയോടെയോ നിങ്ങളെ നോക്കി ചില വാക്കുകൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ദോഷമായി ഭവിക്കാറുണ്ട്. ഒരാൾ നന്നാവുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്ടക്കേടാണ് പലപ്പോഴും ദൃഷ്ടി ദോഷമായും കണ്ണേറായും നമുക്ക് വന്നു ഭവിക്കുന്നത്.

   

നിങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൃഷ്ടി ദോഷം കണ്ണേറ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ. ശരീരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ ഭാഗമായുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അല്പം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ നടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ ആയിരിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൃഷ്ടി ദോഷം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വിശ്വസിക്കുന്ന.

ആളുകളിൽ നിന്ന് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ ദൃഷ്ടി ദോഷം കണ്ണേറ് പ്രാക്ക് എന്നിവ മൂലം ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും. വളരെ നിസ്സാരമായി മറ്റു ചിലവുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കും. വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത്.

ഇതിനുവേണ്ട പരിഹാരം ചെയ്യാനാകും. ഇതിനായി 5 കുരുമുളക് ഒരു ഈർക്കിൽ നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു നൂല് എന്നിവയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ സഹായവും ആവശ്യമാണ്. നിലവിളക്ക് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായി നിന്നു വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *