വെറും വെള്ളമെങ്കിലും ഇത് കുടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകും

വെള്ളം പലപ്പോഴും ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ശരിയായ രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കാതെ വരുന്നത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. പ്രധാനമായും വെള്ളം അതിന്റെ ശരിയായ …

നിങ്ങളും പ്രമേഹത്തിന്റെ മതിൽ അരികിലാണോ നിൽക്കുന്നത്, എങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കാതെ പോകരുത്

ഇന്ന് പല ആളുകളും പ്രമേഹം എന്ന രോഗത്തിന്റെ കാഠിന്യത്താൽ വിഷമിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഈ പ്രമേഹം എന്ന അവസ്ഥ ശരീരത്തെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ഇതിന്റെ …

ആ കൊച്ചു കുട്ടി അമ്മയ്ക്ക് എഴുതിയ കത്തുവായിച്ചു ടീച്ചറുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു

അന്ന് സ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോൾ ടീച്ചർ സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് കത്ത് എഴുതുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കത്ത് എഴുതുക എന്നാണ് കുട്ടികളുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മിനി കുട്ടനും സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊരു …

നീ.ല ചിത്രങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പറഞ്ഞത് കേട്ടാൽ ഞെട്ടും

ഇന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിന്റെ ഉപയോഗം സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണ് …