സ്വർണ്ണം വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ?മുഴുവനും പിടിച്ചെടുക്കും.?എല്ലാവരും ഉടൻ ഇക്കാര്യം ചെയ്യണം.പ്രധാന അറിയിപ്പ്

Is the gold in the house? All will be seized. Everyone should do this immediately.Important notification

Scroll to Top