ഇടത് കൈത്തണ്ടയിൽ ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ നമ്പർ എഴുതിയാൽ മതി… കൈ നിറയെ പണം വന്നു ചേരും!

ഇടത് കൈത്തണ്ടയിൽ ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ നമ്പർ എഴുതിയാൽ മതി… കൈ നിറയെ പണം വന്നു ചേരും!

Scroll to Top