ഒരാഗ്രഹം മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് ഗുരുവായൂരപ്പന് ഈ വഴിപാട് നേർന്നാൽ… ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ നടക്കും!

ഒരാഗ്രഹം മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് ഗുരുവായൂരപ്പന് ഈ വഴിപാട് നേർന്നാൽ… ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ നടക്കും!

 

Scroll to Top