വീടിന്റെ ചുവരിലേക്ക് നോക്കി നിർത്താതെ കുരച്ച് നായ; ഒടുവിൽ ചുവർ പൊളിച്ചു നോക്കിയ ഉടമസ്ഥൻ ഞെട്ടി പോയി

വീടിന്റെ ചുവരിലേക്ക് നോക്കി നിർത്താതെ കുരച്ച് നായ; ഒടുവിൽ ചുവർ പൊളിച്ചു നോക്കിയ ഉടമസ്ഥൻ ഞെട്ടി പോയി

Scroll to Top