ഈ മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു രൂപ പോലും കടം ഉണ്ടാകില്ല കടം തീരും, പണം ഇരട്ടിക്കും

ഈ മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു രൂപ പോലും കടം ഉണ്ടാകില്ല കടം തീരും, പണം ഇരട്ടിക്കും

Scroll to Top