വീടിന്റെ ഈ 3 ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും തീ ഇടരുത്, മരണ ദുഃഖം ഫലം, പട്ടടയ്ക്ക് തുല്യം ചെയ്യരുതേ.

വീടിന്റെ ഈ 3 ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും തീ ഇടരുത്, മരണ ദുഃഖം ഫലം, പട്ടടയ്ക്ക് തുല്യം ചെയ്യരുതേ.

https://youtu.be/QfLL69IjFNM

Scroll to Top