ഒരുതരി പൊന്ന് പോലും വാങ്ങാൻ ഭാഗ്യമില്ലാത്തവർ പെട്ടി നിറയെ സ്വർണ്ണം വാങ്ങാൻ…ഈ 1 വരി ചൊല്ലിയാൽ മതി!

ഒരുതരി പൊന്ന് പോലും വാങ്ങാൻ ഭാഗ്യമില്ലാത്തവർ പെട്ടി നിറയെ സ്വർണ്ണം വാങ്ങാൻ…ഈ 1 വരി ചൊല്ലിയാൽ മതി!

 

Scroll to Top