രാവിലെ ഈ വിത്ത് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ തൈറോയിഡ് ആന്റിബോഡി നോർമൽ ആകും.തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങൾ വരില്ല

രാവിലെ ഈ വിത്ത് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ തൈറോയിഡ് ആന്റിബോഡി നോർമൽ ആകും.തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങൾ വരില്ല

Scroll to Top