ഈ മിശ്രിതം തയാറാക്കി ഒരു സ്പൂൺ കഴിച്ചാൽ .കരൾ ക്ലീൻ ആകും കരളിലെ വിഷാംശം പുറത്തുപോകും

ഈ മിശ്രിതം തയാറാക്കി ഒരു സ്പൂൺ കഴിച്ചാൽ .കരൾ ക്ലീൻ ആകും കരളിലെ വിഷാംശം പുറത്തുപോകും

Scroll to Top