കറണ്ട് ചാർജ്ജ് അടയ്‌ക്കേണ്ട .ഇനി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സൗജന്യ വൈദുതി ലഭിക്കും.എല്ലാവരും ചെയ്‌തു നോക്കുക.

Don’t pay the current charge. Now you’ll get free service for the rest of your life.

Scroll to Top