സൂര്യോദയത്തിനു മുൻപ് ഈ അഷ്ടാക്ഷര ശിവ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല,

സൂര്യോദയത്തിനു മുൻപ് ഈ അഷ്ടാക്ഷര ശിവ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല,

Scroll to Top