കാലിലെ നീരും വെരിക്കോസ് വെയിനും മാറും .കാലിലോട്ടുള്ള രക്തയോട്ടം വർധിക്കും ഈ വൈറ്റമിൻ കഴിച്ചാൽ

കാലിലെ നീരും വെരിക്കോസ് വെയിനും മാറും .കാലിലോട്ടുള്ള രക്തയോട്ടം വർധിക്കും ഈ വൈറ്റമിൻ കഴിച്ചാൽ

Scroll to Top