വിചാരിച്ച കാര്യം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ,ചക്രം കൃത്യമായി പറയും,

വിചാരിച്ച കാര്യം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ,ചക്രം കൃത്യമായി പറയും,

Scroll to Top