ആൺമക്കളുള്ള അമ്മമാർ വിഷുവിന് മുൻപ് ഈ പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാൽ,മക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ്സും ഐശ്വര്യവും കിട്ടും

ആൺമക്കളുള്ള അമ്മമാർ വിഷുവിന് മുൻപ് ഈ പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാൽ,മക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ്സും ഐശ്വര്യവും കിട്ടും

Scroll to Top