തുളസി കൈയ്യിൽ വച്ച് ഇങ്ങനെ പറയു ആഗ്രഹം വായു വേഗത്തിൽ നടക്കും

തുളസി കൈയ്യിൽ വച്ച് ഇങ്ങനെ പറയു ആഗ്രഹം വായു വേഗത്തിൽ നടക്കും

 

Scroll to Top