ഉറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് എഴുതി കിടന്നാൽ,പുലർച്ചെ കാര്യം നടക്കും,അതീവ ശക്തിയുള്ള വാക്ക്

ഉറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് എഴുതി കിടന്നാൽ,പുലർച്ചെ കാര്യം നടക്കും,അതീവ ശക്തിയുള്ള വാക്ക്

Scroll to Top