നിങ്ങളുടെ മനസ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഓർത്ത് വിഷമത്തിൽ ആണോ?എങ്കിൽ ഈ വാക്ക് പറയു-ഭഗവാൻ ദുഃഖം തീർത്ത്തരും

നിങ്ങളുടെ മനസ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഓർത്ത് വിഷമത്തിൽ ആണോ?എങ്കിൽ ഈ വാക്ക് പറയു-ഭഗവാൻ ദുഃഖം തീർത്ത്തരും

Scroll to Top