മാന്നാറിലെ കോഴിയുടെ വയറ്റില്‍നിന്നും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത സാധനംകണ്ട് ഡോക്ടറുംഞെട്ടി; സംഭവംവൈറല്‍

മാന്നാറിലെ കോഴിയുടെ വയറ്റില്‍നിന്നും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത സാധനംകണ്ട് ഡോക്ടറുംഞെട്ടി; സംഭവംവൈറല്‍

Scroll to Top