ജോലി ഒഴിവുകള്‍: മിനിമം എട്ടാം ക്ലാസ്സ്‌, പത്താം ക്ലാസ്സ്‌, പ്ലസ്ടു, ഡിഗ്രി ഉള്ളവര്‍ക്ക് ഉള്ള

Job Vacancies: Minimum 8th Standard, Class X, Plus two and Degree holders

Scroll to Top