മാളവികയുടെ കല്യാണം.. പാര്‍വ്വതിയും ജയറാമും ആദ്യം ക്ഷണിച്ചത് ആരെയെന്ന് കണ്ടോ..!!

മാളവികയുടെ കല്യാണം.. പാര്‍വ്വതിയും ജയറാമും ആദ്യം ക്ഷണിച്ചത് ആരെയെന്ന് കണ്ടോ..!!

Scroll to Top