ആദ്യരാത്രി തന്നെ സ്വത്ത് വീതം വെക്കണം എന്നും പറഞ്ഞു ബന്ധുക്കൾ ബഹളം; ഇത് കണ്ട കല്യാണപെണ്ണ് ചെയ്തത്

ആദ്യരാത്രി തന്നെ സ്വത്ത് വീതം വെക്കണം എന്നും പറഞ്ഞു ബന്ധുക്കൾ ബഹളം; ഇത് കണ്ട കല്യാണപെണ്ണ് ചെയ്തത്

Scroll to Top