അച്ഛനെയും അമ്മയെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി.മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരെ കണ്ടപ്പോൾ അന്തം വിട്ടു പോയി

അച്ഛനെയും അമ്മയെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി.മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരെ കണ്ടപ്പോൾ അന്തം വിട്ടു പോയി

Scroll to Top