ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം/ചിത്രം വീട്ടിൽ വെക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്…തെറ്റിക്കരുതേ ഇരട്ടി ദോഷം…കാണാതെ പോകല്ലേ

ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം/ചിത്രം വീട്ടിൽ വെക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്…തെറ്റിക്കരുതേ ഇരട്ടി ദോഷം…കാണാതെ പോകല്ലേ

Scroll to Top