അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന പെൺകുട്ടി 7 മാസം ഗ.ർ.ഭണി,ചെയ്തവനെ കണ്ടു ഞെട്ടി വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും

അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന പെൺകുട്ടി 7 മാസം ഗർഭണി,ചെയ്തവനെ കണ്ടു ഞെട്ടി വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും

Scroll to Top