പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ..? എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം.കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിപ്പ് വന്നു.

https://fb.watch/d5RH8fp98Q/

Scroll to Top