പാസ്പോർട്ട് ഉള്ളവർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി.ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നു.കേരള പോലീസ് അറിയിപ്പ്

https://youtu.be/jyo61yUWiBk

Scroll to Top