മെയ് മാസം പെൻഷൻ ലഭിക്കില്ല.വനിതകൾക്ക് 1000 രൂപ.വീട് പൂട്ടി പോകുന്നവർക്ക് പോലീസ് അറിയിപ്പ്.

https://youtu.be/UxLIvGXZJJM

Scroll to Top