വേദനിപ്പിച്ചരൊക്കെ ഞെട്ടും ഇനി ഈ നാളുകാർ കോടീശ്വര പദവിയിലേക്ക് കുതിച്ചുയരും ഉറപ്പ്

Scroll to Top