സ്വന്തം ടീച്ചറെ ഒരു കുട്ടി ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായത് ഒരു കുഞ്ഞനുജത്തി

സ്കൂളിലുള്ള ഒരു ടീച്ചറെ അവനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ ആ ടീച്ചറെ ടീച്ചറും എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ വലിയ സംശയങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു. ഒരിക്കൽ സ്കൂളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അയാൾ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറെ കണ്ടപ്പോഴാണ് അത് മെഹർ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായത്. മെഹറിനെ അവനെ ആദ്യം.

   
"

മുതലേ വല്ലാത്ത ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ഇഷ്ടം പിന്നീട് ഒരു സ്വന്തം ഉമ്മയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സ്നേഹം പോലെ തോന്നാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവൻ ടീച്ചറെ ടീച്ചർ ഉമ്മി എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ആദ്യം ഉമ്മ എന്നാണ് അവൻ വിളിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അത് അവളിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് അവൾ അത് തിരുത്തി ടീച്ചറുമ്മി എന്ന് ആക്കിയത്. അവന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തിയിലും അവളുടെ തലതലങ്ങൾ അവനേ.

ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. ടീച്ചറെ തന്റെ ഉമ്മയായി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആ കുഞ്ഞു മനസ്സ് ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരിക്കൽ അവനെ വയ്യാതെ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയ സമയത്താണ് അവനും ടീച്ചറും തമ്മിലുള്ള ആ ആഘാതമായ ബന്ധം കൂടുതൽ മനസ്സിലായത്. പിന്നീട് അയാൾ തീരുമാനിച്ചു അവളെ തന്റെ മകനെ ഒരു ഉമ്മയായി മാറ്റണം എന്നത്. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.

Scroll to Top