ഈ മരങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടൊ, കടവും ഒഴിയില്ല , പണവും വരില്ല ദുരിതവും ഒഴിയില്ല

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജില്ലാ വൃക്ഷങ്ങൾ വീടിന്റെ ചുറ്റു മതിലിനുള്ളിൽ നട്ടുവളർത്തുവാൻ പാടില്ല ആദൃശ്യങ്ങൾ നട്ടു വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നും കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവും ബുദ്ധിമുട്ടുമായിരിക്കും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ എന്നും കലഹം വീട്ടിൽ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഇല്ലായ്മ അതുപോലെതന്നെ എത്ര പണം കിട്ടിയാലും അത് ചിലവായി പോകും യാതൊരു രീതിയിലും കടങ്ങളും ഏറിയേറി വരും മനസ്സിനും ഒരു കാലത്തും സന്തോഷം ഉണ്ടാകില്ല.

   
"

ചില വൃക്ഷങ്ങളും നമ്മുടെ വീടിനടുത്തും അതല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമതിനുള്ളിലോകം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാമ്പത്തികം ആയിട്ട് വളരെ ഏറെ പ്രശ്നവും അതേപോലെതന്നെ മാനസികമായി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന് ചാടുകും അതേപോലെതന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ വളരെയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും നമ്മൾ വഴക്കടിക്കും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും.

എന്ത് വഴിപാട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് ഒരിക്കലും തരണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്നും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണോ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top