വയറ്റിലെ ക്യാൻസർ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഇതെങ്ങനെ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാം

ഉദര കാൻസർ എന്നോ കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത് ആഹാരം കടന്നുപോകുന്നതാണ് അതായത് അന്നനാളം മുതൽ ആമാശയം തുടങ്ങി ചെറുകുടൽ വൻകുടൽ ഉൾപ്പെടെ ലിവറും അനുബന്ധ ഭാവങ്ങളും പാൻക്രിയാസ് ചേരുന്ന ഭാഗങ്ങളെ ഉദര അവയവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുണ്ടാവുന്ന അർബുദതങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് അന്നനാളം അന്നനാളം പ്രധാനമായും നിലകൊള്ളുന്നത് നെഞ്ചിനുള്ളിൽ ആണ് ആഹാരം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തടസങ്ങൾ കൂടുതലും അർബുദ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അല്ലാതെയും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് അർബുദ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന തടസങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എൻഡോസ്കോപ്പ് വഴി അണ് അതിലൂടെ ബയോക്സി എടുക്കുന്നതിലൂടെ ആണ് അത് വയർസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിർണയത്തിന് ശേഷം അതിനെ സ്റ്റേജ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതു കൂടുതലും ചെയ്തത് വരുന്നത് സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എം ആര് ഐ മുതലായ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കൂടെയാണ് ഏത് സ്റ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം അത് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ ചികിത്സകൾക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ അന്നനാളത്തിലെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തു വരുന്നത് ഉദരശയം തുറക്കുക.

   
"

നെഞ്ചു തുറക്കുക തുറക്കുക കഴുത്ത് തുറക്കുക എങ്ങനെ മൂന്ന് ശാസ്ത്ര ക്രിയ കൂടെയാണ് പൂർണമാകുന്നത് താക്കോൽ ത്തോടുകൂടി അത് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായി നെഞ്ച് തുറക്കാതെ വയറു തുറക്കാതെ യും നമുക്ക് അന്നനാളം നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിലവിലുണ്ട് അതുപോലെതന്നെയാണ് ആമാശയ കാൻസറും അന്നനാളം ആമാശയം ആയിട്ട് ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന അർബുദ രോഗങ്ങളും ഇതേപോലെ നെഞ്ചു തുറക്കുകയോ ഉദരസയം തുറക്കുകയോ വയർ തുറന്നു കീഴിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ കീ ഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ വഴി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആണ് ഉദര ശാസ്ത്രക്രിയകൾ ഏതെല്ലാം ആണോ അതെല്ലാം തന്നെ താക്കോൽദാന ശസ്ത്രക്രിയ വഴി ചെയ്യാൻ ആണ് അപ്പോ അത് ചെയ്യോ വഴി സാധാരണരീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയം കീഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ മുഴുവനായി എടുത്തുമാറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ തത്വങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നിയമങ്ങൾ തത്വങ്ങളും അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള അവയവങ്ങളും ചുറ്റുമുള്ള ചില ആ അനുബന്ധ ഭാവങ്ങളും ശസ്ത്രക്രിയ സംബന്ധിച്ചുള്ള എടുത്തു മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top