നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് രോമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊഴിഞ്ഞുപോകാൻ ഇത് ചെയ്യാം

സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വിഷമമേറിയ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അമിതമായ രോമ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീകളിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ചെറിയതോതിൽ അല്ലെങ്കിലും ചിലവർക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നു.എന്താണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു സ്ത്രീകളിൽ പൊതുവേ രോമം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെ രോമങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മീശയിലായാലും താടിയില താടിയുടെ കീഴിൽ ഭാഗത്തായാലും അതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെ രോമത്തിന്റെ ആ ഒരു തട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പുള്ളത് ഒരുപാട് കൂടിവന്നു എന്നുള്ളതാണ് അമിതമായ രോമവ വളർച്ച ഹേർട്ടോട്ടിസം എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ട്രേം പറയുന്നത്.വളരെയധികം വളരെ ഈസി ആയിട്ടും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഴിക്കുന്നതുമായ ജംഗ് ഫുഡ്ൻ്റെ കാരണമാണ് സ്ത്രീകളിൽ വരുന്ന ഒരു അമിതമായ വണ്ണം കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുരുഷ ഹോർമോണിന്റെ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അളവുകൂടുകയാണ്.

   
"

ബേസിക്കലി ഇതിനെ നമ്മൾക്കെന്തെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സി അല്ലെങ്കിൽ പോളിസ്റിക് എന്ന് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഈ ഒരു അസുഖം സ്ത്രീകളിൽ ഈ അമിതമായ ജംഗ് ഫൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതശൈലി കൊണ്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.അത് ഇപ്പൊ വളരെ ഒരുപാട് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയ സ്ത്രീകൾ വരെയും ഈ ഒരു പിസിഒ വിഷയം വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ആൻഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോണിന്റെ അതിപ്രസരം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു. ടെസ്റ്റോസിറോൺ എന്ന പുരുഷ ഹോർമോണിന്റെ ലെവൽ ശരീരത്തിൽ വളരെയധികം കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് സ്ത്രീകളിൽ അമിതമായ വണ്ണം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരഭാരം കൂടുമ്പോൾ ഈ പുരുഷ ഹോർമോണിന്റെ ആധിപത്യം വളരെയധികം കൂടുന്നു. പുരുഷ ഹോർമോൺ ലെവൽ ശരീരത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് ഈ അമിതമായ രോമവളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top