നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റും കറുത്ത പാടുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇതൊന്നു പരീക്ഷിക്കാം

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ജനങ്ങൾ കണ്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കണ്ണിനു ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് അഥവാ ഡാർക്ക് സേർക്കിൾ. കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പിനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്തൊക്കെ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങിയില്ല നമ്മുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് കൂടുന്നു വളരെയധികം സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിനു മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം ഡാർക്ക് സേർക്കിൾ വരുന്നു അമിതമായ രോഗ അമിതമായ മൊബൈൽ യൂസ് അതായത് രാത്രികാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ലൈറ്റ് ഓഫാക്കിയതിനുശേഷം നമ്മള് ഈ വളരെ സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ കണ്ണിനു ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ്. ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ശാരീരികമായി നമ്മൾ ശരീരത്തിന് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും വളരെ വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്.

   
"

നമ്മുടെ കണ്ണിനു ചുറ്റും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള ഡാർക്ക് സേർക്കിൾ വരുന്നത്. അത് വല്ലാതെ എല്ലാദിവസവും അതു വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ശക്തിയോടെ അത് സ്വയ്പ കണ്ണൻറെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയും ഒരു ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും അണ്ടറായി കണ്ണിനുചുറ്റും കണ്ണിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കറുപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാരണങ്ങളെ നമുക്ക് കണ്ണിന്റെ ഡാർക്ക് സേർക്കിൾ ഒരു ആക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ചെലവർക്ക് എന്താണ് ഒരു പ്രായം വരുമ്പോൾ കണ്ണിന് കറുപ്പ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം 2 കാര്യങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉറക്കം കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ഒരു ഒരു മനസ്സ് അറിഞ്ഞാലും മനസ്സ് നിറയെ മനസ്സിനെ തൃപ്തി വരുന്ന രീതിയിൽ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേപേരുടെ കണ്ണിൻറെ ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് ഒഴിവാകാൻ പറ്റും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top