സ്ത്രീകളിലെ അമിത രോമവളർച്ച എങ്ങനെ ഇല്ലാതെ ആക്കാം

അമിത രോമവളർച്ച സ്ത്രീകളെയും പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പക്കാരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. മുഖത്തും ശരീരഭാഗങ്ങളിലും പുരുഷന്മാരിലെ പോലെ രോമം സ്ത്രീകളിലും ഉണ്ടാകാൻ കാരണമെന്താണ് ഒരു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നമായി മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയോ വഴി രോമം മാറ്റി സൗന്ദര്യ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ? എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് കൊച്ചു കുട്ടികളിലും എപ്പോഴും മുഖത്തിന് ആയിട്ടുള്ള തിൻ ആയിട്ടുള്ള രോമം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ടീനേജ് ആവുമ്പോഴേക്കും അതിന് നല്ല തിക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

പുരുഷന്മാരിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതും മുഖത്ത് ഒരു രോമാവുമുണ്ടാകും താടിയും മീശയും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്.ഹോർ മോൺസ് രോമം വളർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നതും പലതരം ഹോമോസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും ബേസിക്കലി ഏറ്റവും പ്രധാനം ടെക്സ്റ്റ് സിറോൺ കുറച്ചുകൂടി കൂടി ഡീ എച്ച് ടി പിന്നെ സൾഫേറ്റ് അതുപോലെ ക്രോസ് ചേച്ചി അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഹോർമോണുകളുടെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അത് ടീനേജ് വരുമ്പോഴേക്കും ഹേർട്യൂട്ടീസം കാരണം പുരുഷന്മാരിൽ ഉള്ളതുപോലെ ലേഡീസ് ഈ രീതിയില് മുഖത്ത് വരും.

അതുതന്നെ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ഫൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സിന്റെ ലേഡീസ് വരെ പറയുന്നുണ്ട് നോർമൽ ആണോ എന്ന് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് അനുസരിച്ചിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിൻറെ എണ്ണം വളരെയധികം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയാനാ ഉള്ളത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *