നിങ്ങളുടെ മുട്ടുവേദന ഇനി വരാതിരിക്കാൻ ഇത് ചെയ്തു നോക്കു

ഈ കാലത്ത് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വല്ലടുത്തും കാലോ കൈകഴിഞ്ഞ് പൊട്ടി പോവുകയാണോ അതായത് നമ്മുടെ എല്ലിലുള്ള ശക്തി കുറഞ്ഞ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിനിക്കിനെ വിളിക്കാറുള്ളത് പഴയകാലത്തൊക്കെ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് അത് വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് എല്ലാ കാരണങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും ഇന്ന് ലോക ഭാഗമുള്ള ഒരു പഠനം പറയുന്നത് 45 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അഞ്ചിൽ ഒരു മെയിൽ അതായത് പുരുഷന്മാരിൽ അഞ്ച് പേരെ എടുത്താൽ ഒരാൾക്ക് എല്ലുതേയ്മാനം.

   
"

ഉണ്ട് എന്നാണ് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അതും മൂന്നിൽ ഒന്നാണ് മൂന്നു സ്ത്രീകളെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് എല്ലുതേയ്മാനമായ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞപോലെയുള്ള ഫ്രാക്സ വർദ്ധിക്കും അതുപോലെതന്നെ സന്ധികൾക്കൊക്കെ ഉള്ള വളരെയധികം വർദ്ധിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ പറയും എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാൽസ്യം ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കും കാൽസ്യം അടങ്ങിയ പാല് കുടിക്കും എന്നുള്ളതെല്ലാം.

തന്നെ ഈ പ്രശ്നോക്കെ അങ്ങ് സോൾവ് ആയിട്ടു കാണുന്നുമില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫലം കുറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കാരത്തിൽ വന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇൻഫ്ളമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ധാരാളമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന പല വസ്തുക്കളും നമുക്ക് ഇതിന് കാരണവും ആകാറുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *