ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിന്റേത് മാത്രമാണ്

ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്ന രക്തക്കുഴൽ ബ്ലോക്ക് ആവുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ രക്തം പുറത്തോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തലച്ചോറിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഓക്സിജനും അതുപോലെ മറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ എത്താതിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറഞ്ഞുവരും അമിതമായി തടിയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമം തീരെ കുറവുള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ ബി പി ഷൂഗർ ഇവർക്കെല്ലാം കൂടുതലായി സ്റ്റോക്ക് കണ്ടുവരാറുണ്ട്.

   
"

നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെറിയ ഒരു ക്രാക്ക് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഫോർമേഷനും സാധ്യതയുണ്ട്. രക്തത്തിൻറെ ഓട്ടത്തിൽ രക്തത്തിൻറെ ആ ഒരു ഫോർസ്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറി സഞ്ചരിച്ച് ചിലപ്പോൾ തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്ന രക്തക്കുഴലുകൾ എത്താം അതിൽ വന്ന് ക്ലോബ് ചെയ്യു ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രക്തത്തിന്റെ ഫ്ലോ കുറയുകയും അത് പിന്നീട് സ്ട്രോക്കിലേക്ക് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരുപക്ഷേ ബ്ലോക്ക് രൂപപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂടി അതിൻറെ ലാസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന സ്റ്റോക്കിന് സ്റ്റോക്ക് എന്നും പറയും രണ്ടും കൂടാതെ പറഞ്ഞപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ശരീരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണുകയും ചെയ്യപ്പെടുകയും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ കണ്ടീഷനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ വ്യക്തിയിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ്. ബ്രയിനിന്റെ ഏത് വർഷമാണ് എഫക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇടതുവശത്താണ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ വലതുവശത്താണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനമായും കണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top