നിങ്ങളുടെ വയറ്റിലും എപ്പോഴും ഗ്യാസ് കെട്ടിനിൽക്കുന്നുണ്ടോ, ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം

ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ തന്നെ വയറിനകത്ത് ഗ്യാസ് കെട്ടിനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഇത്തരത്തിൽ ഗ്യാസ് കെട്ടിനിൽക്കുന്ന തന്നെ ഭാഗമായി തന്നെ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ അതിഥി ഗ്യാസ് സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉടനടി ഇതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും.

   
"

നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും ഇത് കഴിക്കുന്ന രീതിയുമാണ് ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ഈ അസിഡിറ്റി സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നത്. ജന്മനാ തന്നെ ആദ്യമേ കഴിക്കുന്ന മുലപ്പാലിനെ പോലും ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ വയറിനകത്ത് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പാല് കുടിച്ച് ഉടനെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തോളിൽ കിടത്തി ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത്.

വലിയ ആളുകളിൽ ചില കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അസിഡിറ്റി സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ നല്ലപോലെ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച ശേഷം ഈ വെള്ളം കഴുകി കളഞ്ഞശേഷം വീണ്ടും ഭാഗം ചെയ്തു കഴിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ അസിഡിറ്റി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറി പോകും. സിറ്റിയും ഗ്യാസ്ട്രബിളും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആമാശയത്തിന് മുകളിലായി ചെറിയ മുറിവുകൾ പോലെ ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്നും ശരീരത്തിന് പുറത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകളുടെ സമാനമായ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഗ്യാസ്ട്രബിൾ. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണാം.

Scroll to Top