അല്പം ഒന്ന് സ്ഥാനം മാറിയാൽ അലക്കുക്കല്ലും ദോഷമാകും

ഒരു വീട് പണിയുന്ന സമയത്ത് വീടിന്റെ എല്ലാം തരത്തിലുള്ള വാസ്തു സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിലും ആളുകൾ ശ്രദ്ധ നൽകാറുണ്ട്. എന്നാൽ മിക്കവാറും സാഹചര്യങ്ങളിലും ഈ വാസ്തു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അലക്കുകല്ലിന്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് ആകാം. പ്രധാനമായും ഒരു വീടിന്റെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നല്ല അലക്കുക കല്ല് പോലും വരുന്നത് എങ്കിൽ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും. ഒരു വീടിന്റെ.

   
"

കൃത്യമായി മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു കാരണവശാലും അലക്കുകല്ല് വരാൻ അനുയോജ്യമല്ല. പ്രധാനമായും ഈ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏതിനെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അലക്കുകല്ല് സ്ഥാപിക്കാൻ ഇടയായാൽ ഉറപ്പായും ഇതിന്റെ ദോഷങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരാം. സമാധാനമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിത അന്തരീക്ഷം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും. മാത്രമല്ല ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിലും വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ.

ഇതിന് ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാം. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു വീടിന്റെ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂല ഒരിക്കലും അലക്ക് വലിയ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഭാഗമാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഒരിക്കലും അലക്ക് കല്ല് വരാൻ പാടില്ലാത്ത മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് വീടിന്റെ കന്നിമൂല ആയ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂല. തെക്കുക മൂലയിലും അലക് കല്ല് വരുന്നത് വലിയ ദോഷമാണ്. വടക്കും കിഴക്കും ദിശയിലും ഒരിക്കലും അടക്കുകല്ല് വരരുത്. വീടിന്റെ തെക്കുഭാഗമാണ് സ്ഥാപിക്കാൻ അനുയോജ്യം. മാത്രമല്ല വീടിന്റെ വടക്കും പടിഞ്ഞാറ് മൂലയിലും അലക്കുവല്ല വരുന്നത് അനുയോജ്യമാണ്. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.

Scroll to Top