ഉദാ.രണ.ത്തെക്കുറിച്ച് ലൈം.ഗി.കതയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഉണ്ട്

ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് തെറ്റായ ഒരുപാട് ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ബന്ധങ്ങളും ഇടയ്ക്കിവെച്ച് തകർന്നുപോകുന്ന അവസ്ഥ കാണാം. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ശാരീരിക ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള പല അവത ധാരണകളും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയാകും. പ്രത്യേകിച്ച് ചിന്തകൾ മൂലം തന്നെ വിശാഖിയുടെ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പലർക്കും തൃപ്തി.

   
"

ഉണ്ടാകാത്ത അവസ്ഥയും കാണാം. പ്രധാനമായും ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ശാരീരിക ബന്ധം നിലനിൽക്കേണ്ടത് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ സന്തോഷം കൊണ്ടും കൂടി ആയിരിക്കണം. പുരുഷന്റെ ലൈംഗിക അവയവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് അബദ്ധധാരണകൾ ആളുകളിൽ കാണുന്നത്. ലൈംഗിക അവയവത്തിന്റെ നീളം വണ്ണം ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന ശുക്ലത്തിന്റെ അളവ് എന്നിവയെല്ലാം പലർക്കും.

തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന്. ജീവനുള്ള കാലം വരെയും ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി നടക്കാൻ കഴിയുന്ന കാലം വരെയും ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. പലർക്കും ഉള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവവിരാമത്തിന് ശേഷം ഒരിക്കലും ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്ന കാലം വരെയും ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണമാണ് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് അവയവത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു നീളമോ വണ്ണമോ ഒരിക്കലും പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് എത്ര തന്നെ ആണ് എങ്കിലും സ്ത്രീയുടെ യോനിക്ക് ഇതിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ട്. തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.

Scroll to Top