ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ തടി കുറക്കാൻ ഇനി ഇത് മാത്രം മതി

ശരീരത്തിൽ ഭാരം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിന് അനുയോജ്യമായ കൂടുതലായി വർദ്ധിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ശരീരഭാരം കൂടുന്നത് ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാൻ ഇടയാക്കും. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം ഉയർത്തണം സമാനതമായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ശരീരഭാരം നിങ്ങളുടെ അളവിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക്.

   
"

ഇടയാക്കും എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം വിതരണം എന്നിവ നിയന്ത്രിച്ച് പാലം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നതിനുവേണ്ടി പട്ടിണി കിടക്കുന്ന രീതിയല്ല. ചില ആളുകൾ ചോറ് തടി കൂടാൻ ഇട ആക്കുന്നത് എന്ന് കരുതി ചോറ് പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ച് പകരമായി ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതുകൊണ്ടും തീർത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുതരത്തിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാൻ.

പോകുന്നില്ല. അരിഭക്ഷണം പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ചു ഇതിനു പകരമായി സാലഡുകളും പച്ചക്കറികളും ഇലക്കറികളും ഭക്ഷണത്തിൽ ധാരാളം ആയി ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള സാലഡുകൾ കഴിച്ചു ശേഷം എന്തെങ്കിലും ചെറുതായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദോഷമില്ല. ഇന്റർമിട്ടന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് പോലുള്ള ഫാസ്റ്റിംഗ് വേദികൾ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പല രോഗങ്ങളെയും കൂടി ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് തടി കുറയ്ക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കീറ്റോ ഡയറ്റ് പോലുള്ളവ ചെയ്യുന്നതും ഗുണപ്രതമാണ്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ഒരു ജീവിതശൈലി കൂടി ചിട്ടപ്പെടുത്തി എടുക്കാം. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാം.

Scroll to Top