വൃദ്ധസദനത്തിൽ തള്ളാനിരുന്ന അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്

ജാനകി തന്നെയാണ് വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ പോയി നോക്കിയും കണ്ണും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാറുള്ളത്. സാധാരണ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണ പോകാറുണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം സ്ഥിതി വളരെ മോശമായി തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം ആക്കി അത് ചുരുക്കി. അന്നും സാധാരണ പോകാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി തിരിഞ്ഞപ്പോഴാണ്.

   
"

അവിടെ ആര് വല്ലാതെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയത്. അയാളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ജാനകി തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വണ്ടി കയറി പോയി. പിറ്റേന്ന് വീണ്ടും വന്നപ്പോൾ അയാൾ വീണ്ടും നോക്കിനിൽക്കുന്നതായി കണ്ടു. കൈയിലുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് അല്പം കനം കൂടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിടിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ അല്പം പ്രയാസപ്പെട്ടു. അപ്പോഴാണ് അവിടെ നോക്കിനിൽക്കുന്ന ആൾ ഓടി വന്നു കഴിയുന്ന സഞ്ചികൾ എല്ലാം.

വാങ്ങി പിടിച്ചത്. അയാൾ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ശശാങ്കൻ എന്നാണോ പേര് എന്നും പണ്ട് സ്കൂളിൽ ഒരുമിച്ചാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ അയാളുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ മുഖം ഓർമ്മച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും അത് സാധിക്കില്ല. ഭർത്താവ് ഒരിക്കൽ രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചുപോയി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി ജീവിതവും. തുടർന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ മക്കൾക്ക് താൻ ഭാരമായി തുടങ്ങിയെന്ന് ജാനകി മകന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണണം.

Scroll to Top